ΑΡ. ΑΠΟΦ. 103.2023 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 104.2023 Λήψη απόφασης συνέχισης του προγράμματος WIFI 4EU

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 107.2023 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στον Παιδικό Σταθμό και στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Μήλου, ως τροποποίηση της υπ. αρ. 86

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 109.2023 Έγκριση αναθεώρησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου με την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 110.2023 Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 175 2005 Απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Πλάκας στον ΠΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 111.2023 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 112.2023 Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290823720001

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 113.2023 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 114.2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕΛ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 115.2023 Εξέταση αιτήματος μισθωτή δημοτικού ακινήτου «ΞΕΝΩΝΑΣ» στον Αδάμαντα Δημου Μηλου, περί ασφάλισης του ακινήτου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 116.2023 Εξέταση αιτημάτων διαγραφών οφειλών

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 117.2023 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 118.2023 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος σημασίας) του έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου ΝΔ Μήλου, Δήμου Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 119.2023 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος σημασίας) του έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου -Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 120.2023 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Επιτροπή Καθορισμού Πολυσύχναστων Παραλιών» (Π.Δ. 712020, ΦΕΚ Α΄16631-08-2020)