ΑΡ. ΑΠΟΦ. 109.2020 6η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 110.2020 Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων –εξόδων β΄ τριμήνου έτους 2020 Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 111.2020 Τροποποίηση της με αρ. 1312019 ( ΑΔΑ 6Φ72ΩΚΩ-ΚΙ5 ) απόφ. ΔΣ με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 114.2020 Λήψη απόφασης στήριξης του Δήμου Νισύρου σχετικά με την εκμετάλλευση γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας