ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 228.2017 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 229.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦ.Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 230.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 231.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 232.2017 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 233.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Ρ.Σ. ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 70 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΑΝΙ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 234.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Ρ.Σ. ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Γ Ο.Τ.12 & 13 ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 235.2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 236.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 237.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 238.2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 239.2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 240.2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 241.2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 243.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΟΔΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 244.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2017 -2-

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 246.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 248.2017 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 249.2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251.2017 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 252.2017 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 253.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ