ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΥΡΛΙΓΚΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 221.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (3)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 222.2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 223.2016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 224.2016 Καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής παιδιών για το ΚΔΑΠ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 225.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 226.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 228.2016 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 229.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 20.2016 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 230.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 231.2016 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 233.2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 234.2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 235.2016 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 237.2016 Έγκριση ανατροπής – αποδέσμευσης πιστώσεων

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 239.2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 240.2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 241.2016 Συγκρότηση επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 242.2016 Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 243.2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 246.2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΝΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 247.2016 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΟ MAYORS ADAPT

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 248.2016 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 249.2016 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 250.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ