ΑΠΟΦ 81 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 82 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 83 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΗΤΗ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 84 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (Β’ ΦΑΣΗ) ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΑΠΟΦ 85 ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΚΑ

ΑΠΟΦ 86 ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦ 87 ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ