ΑΠΟΦ 75 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 76 ΣΧΕΔΙΟ 5ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 77 ΕΓΚΡ ΠΡ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ

ΑΠΟΦ 78 ΕΓΚΡ ΠΡ ΠΑΧΑΙΝΑ

ΑΠΟΦ 79 ΕΓΚΡ ΠΡ ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ

ΑΠΟΦ 80 ΕΓΚΡ ΠΡ ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ

ΑΠΟΦ 81 ΕΓΚΡ ΠΡ ΜΥΤΑΚΑΣ

ΑΠΟΦ 82 ΕΓΚΡ ΠΡ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΦ 83 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 84 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 85 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΠΟΦ 86 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦ 87 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ ΣΥΝΟΠΤ ΔΙΑΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ