ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 184.2015 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 185.2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 187.2015 Ζ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 188.2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 189.2015 ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 192 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 193.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 194.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ