ΑΡ. ΑΠΟΦ. 108 .2015 ΠΑΡΑΛ ΜΕΛ ΑΠΟΚ ΧΑΔΑ Β ΦΑΣΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 109 .2015 ΕΝΤ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜ ΚΤΗΜΑΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 111 .2015 ΠΑΡΑΛ ΜΕΛ ΑΝΑΠΛ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 112 .2015 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 113 .2015 ΑΠΟΔ ΔΕΣΜΕΥΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 114 .2015 4Η ΑΝΑΜΟΡΦ ΠΡΟΥΠ