ΑΡ. ΑΠΟΦ. 116.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 117.2020 7H Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσοδών – Εξόδων Δήμου Μήλου Έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 118.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Συντήρηση υποδομών Δημοτικού Σταδίου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 119.2020 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) μερικής απασχόλησης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 121.2020 Τροποποίηση της με αρ. 137 2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 122.2020 Λήψη απόφασης έγκρισης αιτήματος μελετητή για τη δωρεά άνευ ανταλλάγματος πλήρους φακέλου μελέτης με τίτλο Μελέτη Στατικής