ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 214.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 215.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 216.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΙΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧ. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 217.2012 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 218.2012 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 219.2012 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220.2012 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 221.2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5.869,41

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 222.2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.869,41

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 223.2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 224.2012 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 225.2012 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠΟΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 226.2012 ΧΡΕΩΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 227.2012 ΕΚΓΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 228.2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 229.2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑ ΔΗΜΟΥ & ΚΑΠΗ