ΑΡ. ΑΠΟΦ. 82.2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 83Α.2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 83Β.2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ