ΑΠΟΦ 88 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 90 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ