ΑΡ. ΑΠΟΦ. 74.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 75.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 76.2022 Έγκριση πρακτικών πλειοδοτικής επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 77.2022 ΟΡΘΗ Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 78.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση της από 31052021 (αρ. πρ. 3595) κατατεθείσας μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη με τίτλο «ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 79.2022 Έγκριση της κατατεθείσας μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 80.2022 ‘Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ν. Μήλου»