ΑΠΟΦ 88 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 89 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 90 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 91 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΑΚΑ-ΠΛΑΚΕΣ-ΤΡΥΠΗΤΗ-ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ-ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ _Β΄ΦΑΣΗ_»