ΑΠΟΦ 73 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2019

ΑΠΟΦ 74 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 75 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ