ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 153.2019 Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Δήμο Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 154.2019 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση ή μη του εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 157.2019 Συγκρότηση Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μήλου