ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 257.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 258.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Ν. ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 260.2017 Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 261.2017 Χορήγηση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Φυρλίγκος Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 262.2017 Χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου «Έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων και διαμόρφωση χώρου στη Χαλικιά»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 263.2017 Έγκριση της υπ΄αριθ. 2.2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Μήλου (Β΄ φάση)»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 264.2017 Έγκριση της υπ΄αριθ. 12.2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Υποδομών Δημοτικού Σταδίου Μήλου»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 266.2017 Έγκριση ηλεκτροδότησης δημοτικών χώρων

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 267.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 268.2017 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 269.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 271.2018 10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 272.2017 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 277.2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 278.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 280.2017 ΛΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΔΗΚΕΔΜ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 282.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 283.2017 Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 284.2017 Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 285.2017 Ορισμός μελών επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 286.2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 287.2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ, ΑΓΟΡΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 289.2017 Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 290.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ- ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ