ΑΡ. ΑΠΟΦ. 146.2023 Καθορισμός τελών Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Μήλου έτους 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148.2023 Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 149.2023 ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 2024 diaygeia

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 150.2023 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 151.2023 4Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 153.2023 Εισήγηση για έγκριση ή μη 1ου Συγκριτικού πίνακα για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 156 Α.2023 Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση προσφυγών IMERYS)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 156 Β.2023 Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση αγωγής ελληνικού δημοσίου)