ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 263 .2016 ΕΞΥΠΝΟΙ ΚΑΔΟΙ Έγκριση κατάθεσης και τευχών δημοπράτησης

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 265.2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 266.2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 267.2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 268.2016 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 269.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ