ΑΡ. ΑΠΟΦ. 81.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 82.2022 Έγκριση της κατατεθείσας μελέτης με τίτλο Οριστική μελέτη στο πλαίσιο της σύμβασης «Μελέτες ωρίμα

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 83.2022 Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 84.2022 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 85.2022 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 86.2022 Διαγραφή οφειλών επιχειρήσεων εκμίσθωσης οχημάτων προς το Δήμο Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 87.2022 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. Εξόδου 00.6433 «ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 88.2022 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ