ΑΠΟΦ 91 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3

ΑΠΟΦ 92 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 93 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦ 94 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΦ 95 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2

ΑΠΟΦ 96 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡ. 54 2018 ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ & ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 97 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦ 98 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ