ΑΠΟΦ 92 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 93 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 94 ΣΧΕΔΙΟ 6ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 99 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΑΠΟΦ 99Α ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ