ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 220 Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Mήλου οικ. έτους 2019