ΑΡ. ΑΠΟΦ. 157.2023 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2024/a>

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 158.2023 Καθορισμός Τελών υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Μήλου έτους 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 159.2023 ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓ ESCROW ACCOUNT ΤΑΜ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ3

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 162.2023 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ 12 ΜΗΝΩΝ ΟΑΕΔ 55 67

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 163.2023 Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση HOLY SUNDAY ΜΟΝ. ΙΚΕ)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 164.2023 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 (Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών, επιτροπή ενστάσεων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 167.2023 Γνωμοδότηση επί του αιτήματος ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 168.2023 Λήψη απόφασης έγκρισης Σ.Α.Π. Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 1η Πρόσκληση – Απρίλιος