ΑΡ. ΑΠΟΦ. 125.2020 5η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 126.2020 8H Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσοδών – Εξόδων Δήμου Μήλου Έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 127.2020 Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 128.2020 Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290820410061

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 130.2020 Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων –εξόδων γ΄ τριμήνου έτους 2020 Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 131.2020 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 132.2020 Λήψη απόφασης παραχώρησης δημοτικού χώρου για τη στέγαση γραφείου ενημέρωσης ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 134.2020 Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη Δ΄ Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κυκ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 135.2020 Τροποποίηση της με αρ. 137 2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου», ως προς τα μέλη της