ΑΠΟΦ 100 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 101 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΑΠΟΦ 102 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

ΑΠΟΦ 103 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦ 104 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ