ΑΡ. ΑΠΟΦ. 89.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας, στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 90.2022 ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διαθέσεως λυμάτων Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 91.2022 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο IV της Δημοπρασίας του έργου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 92.2022 Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έτους 2019 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 93.2022 Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου. Βιοκλιματική αναβάθμιση χώρου στάθμευσης και δι

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 95.2022 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ