ΑΡ. ΑΠΟΦ. 89.2023 Εξέταση αιτήματος πολιτιστικού συλλόγου περί χρηματοδότησης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 90.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ