ΑΠΟΦ. 1.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΠΟΦ. 2.2020 Ορισμός επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.)

ΑΠΟΦ. 3.2020 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ