ΑΡ.ΑΠΟΦ. 01.2021 Έγκριση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για την προμήθεια ενός αυτόνομου συστήματος υψηλής πίεσης νερού επί ελαφρού φορτηγού οχήματος για πλύση

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 02.2021 Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ΜΑΠ Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 03.2021 Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ΜΑΠ Β

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 04.2021 Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΓΡΑΦ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 05.2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού)  του έργου «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήμα

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 06.2021 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών