ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 1.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 3.2017 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 4.2017 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 5.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΠΔ ΔΗΚΕΔΜ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 6.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΚΕΔΜ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 7.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 8.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ Δ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 9.2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 10.2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΤΛ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 11.2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 12.2016 ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 15.2017 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΩΣ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 17.2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 18.2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 19.2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ