ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 164.2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ S&B ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΓΚΡΑΔΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 165.2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 166.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 167.2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 168.2014 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 171.2014 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 172.2014 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173.2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 174.2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 175.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 176.2014 ΣΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 177.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 178.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 179.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 180.2014 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ MTC GROUP

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 183.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 2.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ