ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 132.2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 133.2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 134.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 135.2014 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 136.2014 ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 137.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 138.2014 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 31.12.2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 139.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 2.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 140.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 141.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ