ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 2.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 3.2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 5.2014 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 6.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ