ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 3.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.2016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΤΚ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 4.2016 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΤΚ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 5.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ HELLAS ON LINE HOL

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 6.2016 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 10.2016 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 11.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2016 ορθη επαναληψη

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 12.2016 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2016 ορθη επαναληψη

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 13.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΔΑΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 15.2016 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 17.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ