ΑΠΟΦ 1 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 2 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦ 4 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡ ΔΑΠΑΝΩΝ