ΑΠΟΦ 1 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΠΟΦ 2 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ

ΑΠΟΦ 3 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 4 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ