ΑΠΟΦ 1 Εγγραφή Μελών στο Μητρώο Επίτροπων Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών Και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦ 2 Ορισμός Επιτροπής για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικών Κληρώσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.)

ΑΠΟΦ 4 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Για Ανάθεση Έργου Αποκατάσταση Βλάβης σε Τμήμα Παλαιού Δικτύου Αποχέτευσης στην Κοινότητα Τρυπητής Οικία Στυλιανού Ζούλια

ΑΠΟΦ 5 Απόδοση Δωρεάς Παμμηλιακού ΑΣ