ΑΡ.ΑΠΟΦ. 172.2019 Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290820404001.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 173.2019 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 175.2019 Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου Έργα αντιμετώπισης πλημμυρών.

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 176.2019 Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Ημιτελούς Κτιρίου Αδάμαντα (Παλιά Γερμανικά Ψυγεία)».

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 177.2019 Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων ΄Β Φάση.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 178.2019 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών.

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 179.2019 Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην «Λειτουργία Υφιστάμενων Λιμενικών Έργων Δήμου Μήλου.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 180.2019 Τροποποίηση της με αρ. 137 2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ορισμός Μελών Επιτροπών.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 181.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση μερικής τροποποίησης της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 182.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση μερικής τροποποίησης της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 183.2019 Καθορισμός δρομολογίων περιόδου 26102019 έως 1552020 λεωφορείων.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 184.2019 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 185.2019 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 186.2019 Εκπροσώπηση του Δήμου Μήλου σε τουριστικές εκθέσεις.