ΑΡ. ΑΠΟΦ. 123.2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 124.2021 Έγκριση της με αρ. 09 2021 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και του τρόπου εκτέλεσης για το έργο με τίτλο «Συντήρηση – βελτ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 125.2021 Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έτους 2019 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 126.2021 Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Μήλου, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊοΰ C0VID 19

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 127.2021 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΛΑΚΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 128.2021 Διαγραφή οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.479521