ΑΡ.ΑΠΟΦ. 136.2020 Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2021

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 137.2020 Καθορισμός τελών μη ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου έτους 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 138.2020 Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου έτους 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 139.2020 Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 Ν.44122016

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 140.2020 Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων και μίσθωση ακινήτων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 141.2020 Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών 2021

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 143.2020 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2021