ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 221.2018 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων υπέρ Δήμου Μήλου.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 222.2018 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.44122016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 223.2018 Έγκριση Ο.Π.Δ. Δήμου Μήλου οικονομικού έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 224.2018 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2018 Γηροκομείου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 225.2018 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Μήλου – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 226.2018 Έγκριση Έκθεσης προόδου επί της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 227.2018 Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 228.2018 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικονομικού έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 229.2018 Έγκριση Ο.Π.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικονομικού έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 230.2018 Λήψη απόφασης για υπόδειξη χώρου προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 233.2018 Μετατόπιση δρόμου για εκμετάλλευση ορυχείου στην περιοχή Αγγεριά Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 234.2018 Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ Υφιστάμενου Ορυχείου στη θέση ΚΑΤΣΟΥΛΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 235.2018 Λήψη απόφασης για τοποθέτηση αναμεταδότη τηλεοπτικού σταθμού στο όρος Προφήτης Ηλίας

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 237.2018 Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα “TWINNING PROGRAMME 2018-2019