ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 187.2019 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 188.2019 Ανάθεση υπηρεσίας λειτουργίας της Μονάδας Δεματοποιητή Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 189.2019 Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 191.2019 Μερική τροποποίηση με θέμα ΄Εγκριση Προγράμματος Δραστηριοτήτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου για το έτος 2019.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 192.2019 Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού σχεδίου διαχείριση.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 193.2019 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.