ΑΡ.ΑΠΟΦ. 151.2020 Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 152.2020 Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (Β΄ΦΑΣΗ) ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 153.2020 Έγκριση του Πρακτικού Νο1 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 155.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 156.2020 Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για τον Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα