ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 239.2018 Υπόδειξη χώρου προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών του έργου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 240.2018 Τροποποίηση άρθρων Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου ( Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249τ.β΄05.12.2017).

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 241.2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 242.2018 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 243.2018 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 244.2018 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.44122016.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 247.2018 Υποβολή πρότασης με τίτλο «Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)» στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 248.2018 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΠΔ 2

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 249.2018 Λήψη απόφασης σχετικά με την Επιβλέπουσα Αρχή των έργων του Βιολογικού Καθαρισμού.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 250.2018 Προτάσεις επί Δασικών Χαρτών

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 251.2018 Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 253.2018 ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 254.2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΚΕΔΜ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 255.2018 Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 Ν.44122016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 256.2018 Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 257.2018 Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων και μίσθωση ακινήτων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 258.2018 Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 261.2018 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών