ΑΡ. ΑΠΟΦ. 100.2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101.2023 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 102.2023 Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 103.2023 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Μήλου