ΑΠΟΦ 107 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 108 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 114 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ