ΑΠΟΦ 84 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ