ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 107.2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1312019 ( ΑΔΑ 6Φ72ΩΚΩ-ΚΙ5 ) ΑΠΟΦ. ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ