ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 185.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 186.2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 187.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 188.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 189.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙΑΝΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΛΕΖΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 190.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191.2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΕΛΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 192.2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 194.2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 195.2014 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 196.2014 8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 197.2014 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΑΘΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 198.2014 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 199.2014 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 200.2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ